Home

400dpiLogo

Stichting Functioneel Specialisten Fragiele Staten (SFSFS)

Op 25 april 2012 is in Haarlem de Stichting Functioneel Specialisten Fragiele Staten (SFSFS) opgericht. De oprichting is het resultaat van zowel oriënterende gesprekken tussen de initiatiefnemers Hans Pos, Hans Scheen en Erwin Geensen alsmede gesprekken met vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van Defensie. Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door de initiatiefnemers. SFSFS is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het ontstaan van SFSFS wortelt in de discontinuïteit van veel opbouwprojecten na het vertrek van troepen uit een missiegebied. Zowel aan de opbouwfase als in de nazorg van militair-civiele missies ontstaan leemtes waardoor beoogde effecten, kennis en middelen verloren kunnen gaan. SFSFS stelt zich ten doel een rol te spelen bij het voorkomen hiervan. Deze rol is actueel tijdens het voortraject van een missie en aan het einde van het exit – proces van een vredesmissie en heeft een overbruggingskarakter naar de structurele inzet van IO’s en NGO’s of de lokale overheid.

SFSFS kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de effectiviteit  van ontwikkelingsgelden met het leveren van pre-missie en post-missie activiteiten. De politieke discussie over ontwikkelingsgelden gaat niet slechts over het korten op het budget maar ook over het vaak genoemde gemis aan structurele opzet, monitoring, evaluatie, duurzaamheid en ‘nazorg’ van door OS gefinancierde en onder een Defensie-missie opgestarte, lopende en nieuw op te starten projecten. Dit is het aandachtsgebied van SFSFS.

SFSFS onderscheidt zich ten opzichte van NGO’s op een aantal vlakken. In de eerste plaats wil de stichting niet concurreren met NGO’s en zijn er geen duurzame aanwezigheidsambities in een (post)missiegebied. SFSFS heeft een non – profit karakter. SFSFS wil voor haar werkzaamheden op projectbasis gebruik maken van de pool van (ex)-Reservisten Specifiek Deskundigheid binnen het 1 Civil Military Interaction Command (1 CMI Cdo), het vroegere 1 CIMIC Bataljon. 1 CMI Cdo beschikt door zijn unieke structuur over een grote diversiteit aan specialisten die opgedane civiel-militaire ervaringen kunnen gebruiken voor puur civiele werkzaamheden in hetzelfde gebied, nadat de missie is beeindigd.

SFSFS wil opgestarte ontwikkelingsinitiatieven begonnen onder 1 CMI Cdo-vlag overdragen waarna het een rol kan spelen in de nazorg door middel van evaluatie en monitoring van projecten. Dit alles bij voorkeur in relatief kortdurende missies. Het Stichtingsbestuur bewaakt hierbij een aantal belangrijke uitgangspunten zoals het non – profit karakter, de politieke gewenstheid en belangenverstrengeling.

Met het oog op de eerste mogelijke werkzaamheden kijkt SFSFS naar Uruzgan, Zuid Sudan en Mali. Het Stichtingsbestuur neemt nota van datgene er leeft onder de reservisten specifieke deskundigheid om bovenstaande doelstellingen te verwerkelijken.

SFSFS deelt de zorgen van Defensie over het aantrekken van nieuwe lichtingen militairen. Vanuit dat perspectief werkt SFSFS aan een voorstel om jonge werkelozen een zodanige opleiding aan te bieden dat ze zowel voor Defensie als voor de burgermaatschappij waardevolle werknemers kunnen worden.

lkol (r) Drs. Hans Pos, Hans Scheen, maj (r) Drs. Erwin Geensen